Sua língua na Internet

 

milhar1 (mi.lhar)

v.

1. Dar milho a, amilhar

[F.: milho + - ar. Hom./Par.: milha (3ap.s.), milhas (2ap.s.), milha (sf. [pl.]); milho (1ap.s.), milho (sm.); miliar (a2g.); milhara (3ap.s.), milharas (2ap.s.), mílhara (sf. [pl.])]

milhar2 (mi.lhar)

sm.

1. Milhal, milharal

[F.: Posv. alt. de milhal.]

milhar3 (mi.lhar)

v.

1. Bras. Dar milho a

[F.: milho + -ar2. Hom./Par.: milha (s) (fl.), milha (sf. [e pl.]); milho (fl.), milho (sm.); miliar (a2g.); milhara (s) (fl.), mílhara (sf. [e pl.]).]